വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ വില്ലേജിലെ സ്കെച്ചുകൾക്കും മറ്റും യഥാർത്ഥ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് മാത്രം മതി. കമ്മീഷന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉത്തരവ്‌

56098370449513645273 211122224529 thumbnail 21 638
56098370449513645273 211122224529 thumbnail 4

SlideShare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. See our User Agreement and Privacy Policy.

SlideShare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. See our Privacy Policy and User Agreement for details.

Leave a Reply

Your email address will not be published.